Stanovy o.s.

Stanovy občanského sdružení

O. S. APLIKOVANÉ KREATIVITY

Petra Slezáka 5, 186 00 Praha 8

ČLÁNEK I: NÁZEV A sídlo

 1. Název sdružení: o. s. Aplikované kreativity

 2. Sdružení je samostatnou právnickou osobou se sídlem v Praze, Petra Slezáka 5

Článek II: CÍLE sdružení

  Cílem sdružení je tvorba a podpora projektů rozšiřujících znalosti a rozvíjejících, fantazii, tvořivost a praktické dovednosti osobnosti. Cílová skupina není nijak omezena.

 1. poradenství dle možností

 2. volnočasové aktivity

 3. klubová činnost včetně kulturních akcí.

 4. Tímto se činnost sdružení charakterizuje, ale neomezuje.

Článek III: ČLENSTVÍ ve sdružení

 1. Sdružení má členy řádné, spolupracující a krátkodobé.

 2. Řádným a spolupracujícím členem sdružení se může stát každý občan, který se přihlásí k myšlence cílů sdružení.

 3. Řádní i spolupracující členové jsou přijímáni usnesením správní rady na základě přihlášky určující druh členství.

 4. Krátkodobým členem sdružení se může stát každý občan, který se účastní alespoň jedné akce pořádané sdružením a současně se hlásí k cílům sdružení.

 5. Členem sdružení je každý, kdo je přijat za člena sdružení a plní řádně členské povinnosti.

 6. Členské příspěvky se platí na dobu stanovenou valným shromážděním řádných členů.

 7. Členství ve sdružení zaniká vystoupením ze sdružení nebo nezaplacením členského příspěvku pro daný rok.

 8. Všichni členové mají povinnost dodržovat stanovy.

Článek IV: PRÁVA člena sdružení

 1. Přednostní právo účastnit se všech akcí pořádaných sdružením.

 2. Všichni členové mají právo na slevy, jsou-li slevy stanoveny.

 3. Řádný člen má právo hlasovat na valném shromáždění.

 4. Řádný člen má právo být volen do správní rady.

 5. Všichni členové mají právo být pravidelně (alespoň jednou ročně) informováni o činnosti sdružení. Tyto informace jsou šířeny především prostřednictvím sítě Internet, SMS, nebo v závažných případech rozesílány poštou.

 6. Všichni členové mají právo podávat návrhy, doporučení a dotazy všem orgánům sdružení, přičemž tyto jsou povinny se jimi zabývat a odpovědět na ně nejpozději na valném shromáždění.

 7. Spolupracující člen má všechna výše uvedená práva, kromě těch, která jsou explicitně vyhrazena řádným členům.

ČLÁNEK V: POVINNOSTI člena sdružení

 1. Platit členský poplatek ve výši a době stanovené valným shromážděním.

 2. Informovat správce databáze členů sdružení tak, aby tato databáze byla stále aktuální.

 3. Informovat o důležitých skutečnostech týkajících se cílů sdružení správní radu.

 4. Spolupracující člen sdružení má všechny výše uvedené povinnosti, kromě těch, které jsou explicitně vyhrazeny řádným členům.

Článek VI: ORGANIZAČNÍ struktura sdružení

 1. Nejvyšším orgánem sdružení je valné shromáždění řádných členů.

 2. Mezi valnými shromážděními řídí sdružení správní rada.

 3. Správní rada je složena z předsedy, dvou místopředsedů, dvou členů kontrolní komise a je volena řádnými členy na valné hromadě na pětileté volební období.

 4. Členem správní rady může být pouze řádný člen sdružení.

 5. Za sdružení jedná jeho předseda nebo místopředseda.

 6. Členové správní rady mohou být odvolání valným shromážděním.

Článek VII: HOSPODAŘENÍ sdružení

 1. Zpráva o hospodaření se předkládá pravidelně jednou ročně členstvu, zpravidla na valném shromáždění sdružení a na internetových stránkách.

 2. Výši členských příspěvků v dalším roce navrhuje výbor a schvaluje valné shromáždění sdružení. Neproběhne-li hlasování nebo nedojde-li ke schválení nové výše členských příspěvků, zůstávají tyto údaje stejné jako v předchozím období.

Článek VIII: ZÁVĚREČNÁ a přechodná ustanovení

 1. Stanovy sdružení je možno měnit pouze na základě hlasování valného shromáždění, pokud se pro změnu vysloví více než dvě třetiny odevzdaných hlasů řádných členů sdružení.

 2. Sdružení zaniká usnesením valného shromáždění, vysloví-li se pro tento návrh alespoň dvě třetiny všech členů. Všechen majetek, který zůstane po likvidaci, bude odevzdán orgánům určeným usnesením valného shromáždění o likvidaci.